تصویر آلت

لیست کارشناسان

  /  لیست کارشناسان

کارشناسان فروش

کرمی

همراه: ۰۹۱۲۵۷۵۶۵۴۵
روابط عمومی
آشنایی به منطقه
پیگیری امور مشتری
معدل قراردادها

مقدم

همراه: ۰۹۱۲۰۱۵۶۷۵۷
روابط عمومی
آشنایی به منطقه
پیگیری امور مشتری
معدل قراردادها

زارعی

همراه: ۰۹۱۹۲۴۹۷۸۸۹
روابط عمومی
آشنایی به منطقه
پیگیری امور مشتری
معدل قراردادها

وحیدی

همراه: ۰۹۱۲۳۸۸۱۶۷۹
روابط عمومی
آشنایی به منطقه
پیگیری امور مشتری
معدل قراردادها

کارشناسان اجاره

موسوی

همراه: ۰۹۱۰۴۵۰۷۰۴۴
روابط عمومی
آشنایی به منطقه
پیگیری امور مشتری
معدل قراردادها
برای مشاهده تصاویر ملک لطفا ثبت نام کنید.